උසස්පෙළ සිසුනට.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය මගින්  උසස්පෙළ ගණිතය,විද්‍යාව,වාණිජ්‍යය,සමාජ විද්‍යාව හදාරන සිසුනට  නොමිලේ online පාඨමාලා ලබා දී ඇත. මෙතනින් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s