ගණිත ගැටලු විසදමු.

ගණිත ගැටලු මෙන්ම රසායනික සමීකරණ තුලිත කිරීම කරගතහැකි වෙබ් අඩවියකි Mathway. උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රස්තාරයක සමීකරණය දුන්විට එහි ප්‍රස්තාරය,අන්තඃකණ්ඩය,අනුක්‍රමණය වැනිදෑ ලබා දේ.වෙබ් අඩවියට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s