ගෙදර ග්‍රහලෝකාගාරය

stellarium

මෙම මෘදුකාංගය මගින් ග්‍රහලෝක,තාරකා,චක්‍රාවාට,තරු රටා පහසුවෙන් අධ්‍යයනය

සහ  නැරඹීම කළ හැකියි.මෘදුකාංගය ලබා ගැනීමට වෙබ් අඩවියට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s