විදු නැණ දසුන.

පාසල් සිසුන් අතර විද්‍යාව ව්‍යාප්ත කිරීමටත් විද්‍යාව පිලිබඳව කුතුහලය වර්ධනය කිරීමටත් පුරෝගාමී වූ මහනුවර මුලික අධ්‍යන ආයතනයේ විද්‍යා ව්‍යාප්ති අංශයේ සම්බන්ධිකරණ නිලධාරිනී ආචාර්ය කුමාරී තිලකරත්න මහත්මියගේ දැක්මක් යටතේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය හුදෙක් අ.පො.ස. උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ගේ විද්‍යා දැනුම මුදුන් පත් කිරීම උදෙසාම නිර්මාණය වුවකි.

වෙබ් අඩවියට මෙතනින් පිවිසෙන්න.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s