විෂය නිර්දේශයන් සහ ගුරුඅත්පොත්

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය වෙබ් අඩවියෙන් නොමිලේ pdf ආකාරයෙන් විෂය නිර්දේශයන් සහ ගුරුඅත්පොත් ලබාගත හැක. මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s