කෘත්‍රිම බුද්ධිය.

Windows 10 වලදී ලබාදෙන Cortana කෘත්‍රිම බුද්ධි සහකාරක මෘදුකාංගය වැනි,

Windows 7 වලදී භාවිත කල හැකි මෘදුකාංගයකි Braina.

Download කරගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s