රූබික් කැට විසදමු.

රූබික් කැට විසදිම සහ එයට අදාල වෙනත් දේ එකම තැනකින්.

මෙතනින් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

රූබික් කැට විසදිම ගැන තියෙන රූප සහිත  English පොතක pdf එක මෙතනින් බාගන්න.

English වලින් වුනාට රූප සහිත නිසා තේරුම් ගැනීම පහසුයි.

video- How to Solve the Rubik’s Cube: An Easy Tutorial

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s