විශ්ව දැනුම.

භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව, ඉතිහාසය වැනි බොහෝ විෂය ක්ෂේත්‍ර ගැන කියාදෙන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාව.

Cosmos: A SpaceTime Odyssey

සිංහල උපසිරැසි සමග Download කරගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s