නොමිලේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා.

Coursera

ලොව ප්‍රකට විශ්ව විද්‍යාලවලින් පවා සපයන ඔන්ලයින් පාඨමාලා මෙම වෙබ් සේවය හරහා ගොස් හදාරන්නට පුළුවන.ඒවා සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළ පසු ලොව පිළිගන්නා සහතිකයන්ද පිරිනමයි.

මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s