උසස්පෙළ විද්‍යා/ගණිත අංශ සිසුන් සදහා.

උසස්පෙළ විද්‍යා/ගණිත අංශ සිසුන් සදහා අදාල පාඩම් සිංහලෙන් කියාදෙන වැඩසටහන් මාලාව.

මෙතනින් පිවිසෙන්න.

***************************************************************

අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග,වීඩියෝ බාගත කරගැනීමට අවශ්‍යවන මෘදුකාංග මෙතනින් ලබාගන්න.(මෙහි ලබාදෙනුයේ Crack කරනලද මෘදුකාංග බැවින් Pro එකක් සේ භාවිතා කළ හැක.පළමුව IDM/utorrent Trial Vertion එකක් භාවිතාකර බාගත කරගෙන පසුව මෙම මෘදුකාංග Install කරගන්න.)

Internet Download Manager(IDM)

Bittorrent

utorrent

***මෙහි ඇති කිසිවක් සදහා වගකියනු නොලැබේ.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s