සාපේක්ෂතාවාදය සිංහලෙන්.

සාපේක්ෂතාවාදය(Relativity) ගැන සරලව දැනගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

සාපේක්ෂතාවාදය ගැන Videos නැරඹීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

space-time

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s