විද්‍යාව හා ගණිතය සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ(PhET)

PhET යනු කුමක්ද?

නොබෙල් ත්‍යාගලාභී Carl Wieman විසින් 2002 දී කොලරාඩෝ බෝල්ඩර් විශ්ව විද්‍යාලයේදී ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද PhET අන්තර්ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් විද්‍යාව සහ ගණිතයට අදාලවූ නිදහස් අනුහුරුකරණ නිර්මාණය කරන ලදී .මේම අනුහුරුකරණ පුළුල් අධ්‍යාපනයක් සඳහා පාදක වූ ඒවා වේ . පර්යේෂණ සහ සිසුන්ට ගවේෂණය කර සොයාගැනීම් කළහැකි ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් වැනි පරිසරයක් තුලින් මේ සඳහා යොමු කිරීමට සලසා ඇත.

මෙතනින් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

 

 

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. sameera says:

    Very use full.Thanks

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s