ක්‍රමලේඛකයන් සදහා පාඨමාලා

ක්‍රමලේඛකයන්(programmers) සදහා කේතකරනයට(coding) අවශ්‍යවන දැනුම video දර්ශන සහ  pdf සහිතව ලබා දෙන විවිධ පාඨමාලා කිහිපයක් බාගත(download) කරගැනීමට අවශ්‍ය  link පහත සපයා ඇත.හැබැයි English වලින් තමයි තියෙන්නෙ.තවත් පාඨමාලා කිහිපයක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න…

prog-languages

Programming Languages-

The complete python developer course (5.64 GB)

Complete HTML5 and CSS3 Course (1.56 GB)

PHP Development Courses (3.17 GB)

Ethical Hacking-

The Complete Ethical Hacking Course Beginner to Advanced! (4.96 GB)

################################################################################

වෙනත් පාඨමාලා…

Illustrator CS6 Complete course (6.3 GB)

Premiere Pro CC Essential Training (3.6 GB)

*************************************************************************

අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග,වීඩියෝ බාගත කරගැනීමට අවශ්‍යවන මෘදුකාංග මෙතනින් ලබාගන්න.(මෙහි ලබාදෙනුයේ Crack කරනලද මෘදුකාංග බැවින් Pro එකක් සේ භාවිතා කළ හැක.පළමුව IDM/utorrent Trial Vertion එකක් භාවිතාකර බාගත කරගෙන පසුව මෙම මෘදුකාංග Install කරගන්න.)

Internet Download Manager(IDM)

Bittorrent

utorrent

***මෙහි ඇති කිසිවක් සදහා වගකියනු නොලැබේ.***

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s