විශ්ව භාෂාව ගණිතය

  • ලස්සනට සමීකරණ තිබේද?
  • මිනිසා ගණිතමය ආකාරයෙන් දැක්විය හැකිද?
  • සංගීතයේ ගණිතමය පැත්ත?
  • සත්තුන්ට ගණිත හැකියාවක් තිබේද?

යනාදී ගණිතය පිළිබඳව අප නොදත් කරුණු බොහොමයක් පිළිබදව කියාදෙන වාර්තාමය වැඩසටහන…

NOVA The Great Math Mystery – The Language Of The Universe

නැරඹීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

hqdefault

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s