විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කෘති සිංහලෙන්

දමිත නිපුණජිත් මහතාගේ කෘති.(රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ)

 

 

ආතර් සී.ක්ලාර්ක් මහතාගේ කෘති.

rt………….etc.

ආතර් කොනන් ඩොයිල් මහතාගේ කෘති.

…..etc.

මෙහි ඇති සමහර පොත් pdf ආකාරයෙන් පහත වෙබ් අඩවි වලින් ලබාගත හැක.

kathapothak.blogspot.com

sinhalaelibrary.com

lankahelper.blogspot.com

freesinhalanovels.com

sinhalabookz.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s