යන්ත්‍රවල ඇතුලාන්තය.

විවිධ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරන ආකාරය පිලිබදව ඉතා ආකර්ශනීය ලෙස කියාදෙන වීඩියෝ මාලාව…

Machines: How They Work

maxresdefault

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s