වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක වීඩියෝ

නොයෙක් මාදිලියේ සැත්කම් කරන ආකාරය,විවිධ ප්‍රතිකාර කරන ආකාර යනාදී වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කටයුතු කරන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ දක්වා ඇති මාතෘකා ඔස්සේ ගොස් නැරඹිය හැකි වෙබ් සේවාවකි MedicalVideoZ.

මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Surgeon at work in operating room.
Team surgeon at work in operating room.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s