මොළය පුහුණු කිරීම

Lumosity-

Lumosity-Brain-Training-Free-APK-Download

මිනිස් මොළයේ මතකය, අවධානය, නම්යතාවය, සැකසුම් වේගය, සහ ගැටලු විසඳීම යනාදිය වර්ධනය කිරීම සදහා විද්‍යාඥයන් විසින් ගොඩනගන ලද පරිගණක ක්‍රීඩා,app මෙම වෙබ් සේවය මගින් ලබාගත හැක.

පරිගණක සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Mobile phone සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s