ක්‍රමලේඛන භාෂා නොමිලේ ඉගෙනගන්න.

SQL,Java,JavaScript,C#,Python.C++,PHP,Ruby,HTML & CSS වැනි ක්‍රමලේඛන භාෂා නොමිලේම ඉගෙනගන්න පහත වෙබ් අඩවි වලට පිවිසෙන්න.

CodeCademy

TheNewBoston    – Youtube channel

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s